Centrum dětí a mládeže Teen Challenge Int.

Kdo jsme a proč tu jsme

Teen Challenge International

Patříme ke křesťanské mezinárodní organizaci Teen Challenge International, která pomáhá lidem s problémem závislostí. Vznikla v 50. letech v USA a dnes je rozšířena do mnoha zemí světa. V České republice působí od roku 1994. Teen Challenge provozuje v ČR kontaktní centra, resocializační střediska, domy návratu a dětská centra.

Proč Centrum dětí a mládeže

Centrum dětí a mládeže založili na Žižkově v roce 2001 manželé Pohankovi. Vzniklo jako specifická forma prevence pro děti a mládež přímo ohrožené drogami, kriminalitou, sociální exkluzí a dalšími nežádoucími jevy. Je snaha dětem a mládeži poskytnout pokud možno co nejkomplexnější péči, od hygieny, stravy, oděvů, přes doučování, pomoc při psaní úkolů, volnočasové aktivity až po konkrétně zaměřené prevenční programy (alkohol, šikana, záškoláctví, drogy, kouření, kriminalita, atd.).

Pro koho tu jsme

Cílovou skupinou jsou děti a mladí lidé od 3 let do rané dospělosti a jejich rodiny, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Většina našich klientů jsou romské národnosti, ze sociálně slabých podmínek, často z rozvrácených rodin, s malou podporou ve snaze získat vzdělání a zapojit se do společnosti.

Jaké jsou naše cíle a jak jich dosahujeme

Naším cílem je pomoci těmto dětem a teenagerům nejen vyhnout se jevům, které devastují život člověka, ale založit svou budoucnost na správných hodnotách a postojích, přijmout zodpovědnost sám za sebe, začlenit se do společnosti a vést plnohodnotný, spokojený život. Věříme, že každý člověk potřebuje ve svém životě Boha, Jeho lásku a odpuštění, proto je součástí našich programů křesťanská výchova.

  • Organizujeme pravidelné volnočasové aktivity, které děti učí trávit volný čas bezpečným a zajímavým způsobem.
  • Podporujeme klienty ve vzdělání a zapojení do pracovního trhu (předškoláky připravujeme na školní docházku, školákům nabízíme doučování, podporujeme je ve školní docházce, pomáháme s výběrem střední školy, poskytujeme potřebné studijní pomůcky, absolventům pomáháme v zapojení do pracovního trhu)
  • Nabízíme pastoraci (individuální rozhovory s cílem řešit konkrétní problémy jednotlivce) a materiální a praktickou pomoc.
  • Součástí našich programů je křesťanská výchova, děti se seznamují s křesťanskými principy a hodnotami.
  • Děti a teenagery skrze společné akce propojujeme s vrstevníky z většinové společnosti, mezi kterými již mnozí našli dobré kamarády.
  • Rodinám nabízíme materiální (učební pomůcky, léky, oděvy, potraviny z potravinové banky) a praktickou pomoc (doprovod k soudu, na úřad, stěhování).