Centrum dětí a mládeže Teen Challenge Int.

Kdo jsme a proč tu jsme

Teen Challenge International

Patříme ke křesťanské mezinárodní organizaci Teen Challenge International, která pomáhá lidem s problémem závislostí. Vznikla v 50. letech v USA a dnes je rozšířena do mnoha zemí světa. V České republice působí od roku 1994.

Teen Challenge provozuje v ČR kontaktní centra, resocializační střediska a dětská centra.

Proč Centrum dětí a mládeže?

Centrum dětí a mládeže založili na Žižkově v roce 2001 manželé Pohankovi. Vzniklo jako specifická forma prevence pro děti a mládež přímo ohrožené drogami, kriminalitou, sociální exkluzí a dalšími nežádoucími jevy. Je snaha dětem a mládeži poskytnout pokud možno co nejkomplexnější péči, od hygieny, stravy, oděvů, přes doučování, pomoc při psaní úkolů, volnočasové aktivity až po konkrétně zaměřené prevenční programy (alkohol, šikana, záškoláctví, drogy, kouření, kriminalita, atd.).

Stěžejní aktivitou jsou odpolední setkání pro děti, tzv. kluby. Děti jsou rozdělené do 3 skupin podle věku a pro každou skupinu je 2x týdně připravený odpolední program.

Pro koho tu jsme

Cílovou skupinou jsou děti a mladí lidé od 3 let do rané dospělosti (a v návaznosti na to také jejich rodiny), které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Většina našich klientů jsou romské národnosti, ze sociálně slabých podmínek, často z rozvrácených rodin, s malou podporou ve snaze získat vzdělání a zapojit se do společnosti.

Od roku 2022 k nám v důsledku války přichází také mnoho ukrajinských dětí.

Jaké jsou naše cíle

Naším cílem je pomoci těmto dětem a teenagerům nejen vyhnout se jevům, které devastují život člověka, ale založit svou budoucnost na správných hodnotách a postojích, přijmout zodpovědnost sám za sebe, začlenit se do společnosti a vést plnohodnotný, spokojený život. Věříme, že každý člověk potřebuje ve svém životě Boha, Jeho lásku a odpuštění, proto je součástí našich programů křesťanská výchova.

Jak cílů dosahujeme

  • Organizujeme pravidelné volnočasové aktivity, které děti učí trávit volný čas bezpečným a zajímavým způsobem.
  • Podporujeme klienty ve vzdělání a zapojení do pracovního trhu (předškoláky připravujeme na školní docházku, školákům nabízíme doučování, podporujeme je ve školní docházce, pomáháme s výběrem střední školy, poskytujeme potřebné studijní pomůcky, absolventům pomáháme v zapojení do pracovního trhu)
  • Nabízíme pastoraci – individuální rozhovory s cílem řešit konkrétní problémy jednotlivce.
  • Součástí našich programů je křesťanská výchova, děti se seznamují s křesťanskými principy a hodnotami.
  • Děti a teenagery skrze společné akce propojujeme s vrstevníky z většinové společnosti, mezi kterými již mnozí našli dobré kamarády.
  • Rodinám nabízíme materiální (učební pomůcky, léky, oděvy, potraviny z potravinové banky) a praktickou pomoc (doprovod k soudu, na úřad, stěhování).

Jak to všechno začalo

S dětmi a mládeží na Žižkově začali v roce 2001 pracovat manželé Pohankovi. Žižkov tehdy vypadal velmi odlišně od dnešní podoby. Na ulicích se bezprizorně potulovaly děti a nacházely si různé, často nebezpečné a škodlivé zábavy.

Pohankovi spolu s dalšími dobrovolníky jim nejdříve připravovali programy venku v parcích, později v prostorech Sboru Církve bratrské v Koněvově ulici. Pro děti pořádali také výlety, přespávačky, letní tábory, chodili na výstavy a koncerty.

Nové prostory

Od roku 2002 měli pronajaté dvě místnosti v Chlumově ulici. Tyto prostory ale brzy nebyly dostačující, a proto se rozhodli vstoupit do výběrového řízení na pronájem domu na Havlíčkově náměstí. Jejich projekt byl úspěšný a v roce 2005 po vydání stavebního povolení začala rozsáhlá rekonstrukce domu, který byl v havarijním stavu a po mnoho let používaný jako squat.

Díky Božímu požehnání se po 7 letech podařilo dům zrekonstruoval z darů individuálních dárců, firem a církví, z grantů a veřejných sbírek. V roce 2012 proběhlo slavnostní otevření nových prostor.

Současnost

Služba se během let velmi rozrostla. Poslední roky navštěvuje naše centrum pravidelně přibližně 80 dětí od 3 do 20 let. Během jednoho odpoledne máme dohromady často i 50 dětí.

Současným vedoucím centra je Bc. Pavel Bukáček.